Algemene voorwaarden Medifit Breda

arrow-down

Artikel 1:
Na het verstrijken van de periode van inschrijving wordt het programma stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Het programma is na het verstrijken van de periode van inschrijving per maand opzegbaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden middels invulling van een opzegformulier aan de receptie van Sportcentrum Medifit Breda. Bij opzegging dient de sleutel/tag/pas twv € 15.- ingeleverd te worden.

 

Artikel 2:
Abonnementswijzigingen en wijzigingen persoonsgegevens dienen schriftelijk te geschieden middels invulling van een wijzigingsformulier aan de receptie van Sportcentrum Medifit Breda. De verwerking van persoonsgegevens worden zoals omschreven aan de achterkant van het inschrijfformulier behandeld.

 

Artikel 3:
De contributie welke het Medifit lid verschuldigd is; kan eenzijdig door Sportcentrum Medifit Breda worden aangepast. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, heeft het lid recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. De mogelijk tot ontbinding is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer, nog op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze kan jaarlijks plaatsvinden per 1 februari.

 

Artikel 4:
Medifit Breda is ten alle tijden gerechtigd de openingstijden aan te passen of de sportschool te sluiten bij situaties van overmacht zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de contributie. Wanneer de sluiting wordt opgelegd door de overheid ( zoals bijv corona maart 2020) is het volgende van toepassing: Lidmaatschap loopt door evenals de contributiebetalingen. Wanneer betalingen worden gestorneerd mag Medifit Breda de vordering uit handen geven. De extra kosten die hieruit volgen zijn voor rekening van de consument. Indien de sluiting langer dan 3 maanden duurt kunnen de lidmaatschappen incl. de betalingen tijdelijk stop gezet worden. Het lidmaatschap wordt verlengd met dezelfde periode dat Medifit Breda gesloten is geweest. Tijdens de sluiting is het niet mogelijk om ziekte meldingen of opzeggingen te verwerken. Indien u wilt opzeggen als Medifit Breda weer open gaat, dan kan de opzegging gedaan worden uiterlijk 1 maand voor verstrijken van de overeengekomen termijn. Daarna is het programma per maand opzegbaar. Tijdens of na de calamiteit kan het door de overheid opgelegd worden dat bepaalde activiteiten nog niet open mogen
(bijv, kleedkamers, sauna). Hiervoor hoeft Medifit Breda u niet financieel te compenseren. Medifit Breda kan na de periode van sluiting een passende compensatieregeling aanbieden voor de gesloten periode. Dit dient binnen 1 jaar na de calamiteit te gebeuren. Het geven van online lessen, online sport- en dieetadvies en buitenlessen kan ook een onderdeel van de compensatieregeling zijn.

 

Artikel 5:
Bij blessure, zwangerschap of langdurige ziekte kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Dit is alleen mogelijk indien het Medifit lid bewijs hiervan kan overleggen. Het Medifit lid dient het desbetreffende formulier in te vullen aan de receptie van Sportcentrum Medifit Breda. Tijdelijke stopzetting van maximaal 2 maanden van het abonnement gaat in na ontvangst van het volledig ingevulde formulier.

 

Artikel 6:
Na betaling van hetgeen ondergetekende verschuldigd is, ontvangt het Medifit lid na de test de lidmaatschapssleutel/ pas of tag. Alvorens u gebruik gaat maken van de faciliteiten van Sportcentrum Medifit Breda dient u de lidmaatschapssleutel/ tag/ pas door de lezer van het toegangspoortje te halen ter registratie. De TGS sleutel/ tag/ pas is strikt persoonlijk en niet te gebruiken door meerdere personen. Na verlies of diefstal kan een TGS sleutel/ tag / pas op verzoek vervangen worden. Ongeacht de reden voor het in ongerede raken van de TGS sleutel / tag/ pas, wordt hiervoor een vervangingsbijdragen in rekening gebracht. Bij opzegging dient de sleutel / tag / pas ingeleverd te worden. Ongeacht de reden wanneer dit niet gebeurt, wordt dit alsnog in rekening gebracht.

 

Artikel 7:
Betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk 7 dagen voor het begin van het nieuwe termijn. Indien de betaling op de hierboven omschreven wijze achterwege blijft, zal het Medifit lid een vertragingsrente zijn verschuldigd aan Sportcentrum Medifit Breda van 15% over het alsdan openstaande bedrag per jaar. Indien het Medifit lid, nadat deze ter zake van de vordering schriftelijk is aangemaand, nalatig blijft in de betalingsplicht jegens Sportcentrum Medifit Breda en deze de vordering ter incasso uit handen moet geven aan een gerechtsdeurwaarder, zal het Medifit lid 15% van het alsnog verschuldigde bedrag verschuldigd zijn aan buitengerechtelijke incasso kosten. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Sportcentrum Medifit Breda om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting van het Medifit lid. Indien de overeenkomst op grond van het bovenstaande wordt ontbonden door Sportcentrum Medifit Breda, zal aan het Medifit lid direct de toegang tot de faciliteiten van Sportcentrum Medifit Breda worden ontzegd en dient de lidmaatschapssleutel/ tag te worden ingeleverd. Het overeengekomen bedrag aan contributie zal ook betaald dienen te worden, indien het Medifit lid om welke reden dan ook, aan enig les niet deelneemt c.q. op enig uur geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij Sportcentrum Medifit Breda het Medifit lid van een betalingsverplichting heeft ontheven, hetgeen dan moet blijken uit een door Sportcentrum Medifit Breda afgegeven schriftelijke verklaring.

 

Artikel 8:
De openingstijden worden vastgesteld door Sportcentrum Medifit Breda. Het Medifit lid zal zich in verband met het algemene karakter van het onderricht individueel daarnaar moeten richten: met persoonlijke voorkeur kan geen rekening worden gehouden. Sportcentrum Medifit Breda is tijdens officiële feestdagen gesloten tenzij anders aangegeven, en op de door Sportcentrum Medifit Breda intern aangegeven dagen, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. Sportcentrum Medifit Breda is gerechtigd ten allen tijden de openingstijden aan te passen.

 

Artikel 9:
Het Medifit lid onderwerpt zich aan de door de directie van Sportcentrum Medifit Breda gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien het Medifit lid de instructies/ reglementen overtreedt, is zulks een reden hem/ haar de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van het Medifit lid om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen. Als Medifit lid wordt u bij aanvang van, en gedurende uw lidmaatschap, geacht op de hoogte te zijn van de bij Sportcentrum Medifit Breda geldende huisregels.

 

Artikel 10:
Het Medifit lid verklaart hierbij dat hij/ zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ondervangen voor eigen risico en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/ haar worden gedragen. Het Medifit lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/ zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal het Medifit lid Sportcentrum Medifit Breda vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 11:
Sportcentrum Medifit Breda is niet aansprakelijk voor het zoekraken van persoonlijke eigendommen van het Medifit lid of het beschadigd raken hiervan in of om het gebouw van Sportcentrum Medifit Breda.